Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lemmen Handelsonderneming v.o.f. gevestigd te Tegelen, Gasthuisstraat 2, 5931 NV. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 76909484.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Wanneer in een of ander geval afwijkende voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor het overige deze gedrukte voorwaarden gelden, terwijl die afwijkende voorwaarden eventueel alleen gelden voor die bestelling of opdracht, waarvoor ze zijn aangegaan en dus geen terugwerkende kracht hebben, noch gelden voor verdere leveringen, tenzij deze speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk zijn bevestigd. Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden van de wederpartij op haar briefpapier, bestelling- en leveringsformulieren, nota’s, faxen, email etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd, niet geldend of bindend voor Lemmen Handelsonderneming.

 

2. Aanbiedingen

a. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.

b. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen van de producten en verzendkosten, ons daarbij voorbehouden het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen.

c. Aanbiedingen gelden maximaal voor de in de schriftelijke offerte genoemde datum. Zonder datum vermelding gelden aanbiedingen voor de duur van maximaal 30 dagen. Lemmen Handelsonderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde uitgebrachte offertes te wijzigen dan wel in te trekken.

d. Alle informatie ter zake de producten van Lemmen Handelsonderneming in advertenties, brochures en prijslijsten zijn bij benadering en dienen niet beschouw te worden als aanbieding of bindend in enig ander opzicht. Informatie kan tevens onderhevig zijn aan wijzigingen, zonder enig nadere kennisgeving.

 

3. Overeenkomsten

a. Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand op de dag van ondertekening door Lemmen Handelsonderneming dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke bevestiging door Lemmen Handelsonderneming.

b. Lemmen Handelsonderneming behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

c. Lemmen Handelsonderneming is te allen tijde gerechtigd zijn opdrachtgever te verzoeken om voldoende zekerheid te stellen voor nakoming van zijn verplichtingen. Lemmen Handelsonderneming is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan dit verzoek is voldaan, zonder tot enigerlei schadevergoeding uit hoofde van deze opschorting gehouden te zijn.

d. Lemmen Handelsonderneming is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% van de orderprijs incl. BTW te vragen.

 

4. Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, sociale onrust, machineschade, personeelsgebrek door onder meer ziekte dan wel familieomstandigheden, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

 

5. Aansprakelijkheid

Goederen worden geacht te voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen zonder dat daarop verder een specifieke garantie van toepassing is. Lemen Handelsonderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades aan goederen of personen, dan wel voor ongevallen, door gebruik van de geleverde zaken. Evenmin is Lemmen Handelsonderneming aansprakelijk voor kosten en schades die het gevolg zijn van daden of nalatigheid van haar toeleveranciers.

 

6. Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Lemmen Handelsonderneming:

a. gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats

b. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten

c. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, montage en inwerkingstelling

d. vermeld in Euro’s.

 

7. Annulering

Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving.

 

8. Opdrachten

a. De opdrachtgever moet inzage geven in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

b. Wij zijn verplicht niet-publiek toegankelijke gegevens van de opdrachtgever, waarvan wij bij de uitvoering van de opdracht kennis nemen en die door de opdrachtgever als geheim te houden zijn gekenmerkt, alsmede de aan de opdrachtgever gerapporteerde resultaten van een onderzoek, geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wij ernstig gevaar voor personen constateren. In dat geval treden wij met de opdrachtgever in overleg, alvorens de gevaarstoestand mee te delen aan de betrokken(en) en/of de bevoegde autoriteiten.

 

9. Leveringscondities

Lemmen Handelsonderneming rekent bij levering in Nederland een bijdrage in de verzendkosten van € 5,25 (excl. BTW) indien de orderwaarde onder € 99,- (excl. BTW) is.

 

10. Levertijd

a. Lemmen Handelsonderneming zal de door haar opgegeven levertermijn zoveel als mogelijk gestand doen. Overschrijding van de genoemde levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer het recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of wel tot het niet nakomen van enige door de afnemer tegenover Lemmen Handelsonderneming aangegane verplichting.

b. Goederen, ook eventuele retourzendingen, worden verstuurd voor rekening en risico van de afnemer.

 

11. Diversen

Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van de opdrachtgever zal de opdrachtgever, inzien wij daar tijdig om verzoeken, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van ons stellen.

 

12. Betalingen

a. Alle betalingen welke aan ons zijn verschuldigd, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

b. Ingeval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd onze vordering te verhogen met een rente à 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat een aanmaning of in gebreke stelling is gestuurd. Tevens behouden wij ons het recht voor om alle kosten, verbonden aan een eventueel incasso via rechtswege, geheel door te berekenen.

c. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag van surseance van de opdrachtgever, hebben wij het recht alle koopovereenkomsten en bestellingen of het gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd onze rechten vergoeding te verlangen voor eventueel verlies dat hierdoor voor ons mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering welke wij op de opdrachtgever hebben totaal en terstond opeisbaar.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

Goederen geleverd of onderweg, maar nog niet betaald, blijven tot aan volledige betaling van alle openstaande facturen en eventueel gemaakte kosten met betrekking tot incasso, eigendom van Lemmen Handelsonderneming. Koper is niet bevoegd het gekochte te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

14. Klachten

Op- of aanmerkingen bij aflevering dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen, schriftelijk met duidelijke omschrijving van de klacht te worden gemeld. Manco’s en/of beschadigingen aan goederen of verpakking dienen direct, bij het in ontvangst nemen van de goederen, op de vrachtbrief of afleveringsbon te worden aangetekend.

 

15. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco, en met medeweten en toestemming van Lemmen Handelsonderneming worden geretourneerd. Dit geldend voor de standaard artikelen. Artikelen die op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

 

16. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ons geleverde goederen en/of diensten en/of verleende adviezen berusten uitsluitend bij ons. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van ons, die tegenover de opdrachtgever alleen worden vertegenwoordigd door ons, hieronder begrepen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Voor het overige zal opdrachtgever de goederen en/of diensten en/of adviezen, althans de gegevensdrager daarvan die aan opdrachtgever verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Opdrachtgever zal de goederen en/of diensten en/of verleende adviezen niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de goederen en/of diensten en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de goederen en/of diensten en/of adviezen.

 

17. Registratie

Opdrachtgever verleent ons door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. Wij treffen alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt - juist en nauwkeurig zijn en waarborgt opdrachtgever een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen wij uitsluitend verwerken voor onze eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van ons diensten verrichten dan wel met ons samenwerken. Opdrachtgever kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij ons te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zullen wij maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

 

18. Slotbepalingen

a. Nietigheid of ongeldigheid van delen van de voorwaarden laten de geldigheid van de andere voorwaarden onverlet. Het voorgaande is uitdrukkelijk ook van toepassing indien de opdrachtgever een consument is als bedoeld in art 6:236 en 6:237 BW.

b. De opdrachtgever vrijwaart ons steeds voor alle gevolgen indien wij door uitvoering van zijn opdracht inbreuk zouden maken of aangeklaagd zouden worden wegens inbreuk op octrooi- of andere industrieel eigendomsrechten van derden.

c. Geschillen, uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Rechter. Op de overeenkomst zal Nederlands recht van toepassing zijn.

 

Lemmen Handelsonderneming v.o.f.

Gasthuisstraat 2

5931 NV Tegelen

Tel : 077-2340000

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Website : www.lemmen-handelsonderneming.nl 

KvK : 76909484

BTW : NL860836241B01

 

 

Terug naar webshop